top of page
Търсене
  • Снимка на автораBrightStock

Процесът на преработка на хартия и пластмаса: Как се преобразуват от отпадъци в ресурси?

Хартията и пластмасата са два от основните материали, които използваме в ежедневието си. Въпреки това, те също така са и два от най-често срещаните видове отпадъци в съвременния свят.

 

Преработването на тези материали е от съществено значение за намаляване на отпадъците, замърсяването и опазване на ресурсите на планетата Земя.

 

В тази статия ще разгледаме процеса по преработка на хартия, както и на пласмаса, техните плюсове и минуси. Ще обърнем специално внимание на това, как преработването на пластмасата също оказва влияние върху околната среда.

 

Ако ви е интересно, продължавайте да четете.

Как се преработва хартия?


1. Събиране и Сортиране

 

Този етап включва събирането на употребяваната хартия от различни източници като домакинства, офиси, училища и промишлени обекти. Хартията се събира в специални контейнери или се подлага на отделно събиране от другите отпадъци.

 

След това се извършва сортиране на събраната хартия според типа и качеството й. Този процес помага да се осигури, че в рециклиращият завод ще бъде използвана хартия с подходящо качество за рециклиране.

 

2. Измиване и Почистване

 

След сортирането, хартията преминава през процес на измиване и почистване. Тя се поставя във вана с вода, където се разбиват и отстраняват всякакви примеси като мастило, метални частици и други контаминанти. Измиването и почистването на хартията са от съществено значение за качеството на рециклираната продукция, като по този начин се гарантира, че новата хартия ще бъде чиста и пригодна за употреба.

 

3. Мелене и разбиване

 

След като хартията е почистена, тя се подлага на процес на мелене и разбиване. В този етап, хартията се смилана на дребни частици и се разбива на влакна. Този процес улеснява по-нататъшното разбиване на влакната и подготвя материала за следващите стъпки в процеса на рециклиране.

 

4. Рециклиране и производство на нова хартия

 

След като хартията е разбита на влакна, тя се използва за производството на нова хартия. Мелената и разбитата хартия се смесва с вода и други добавки, за да се формира паста, която после може да се използва за производство на хартия.

 

Този процес на рециклиране намалява нуждата от използване на дървесина като суров материал за производството на хартия и помага за опазване на горите и екосистемите.

 

В резултат на това, се намалява въздействието върху околната среда емисиите на парникови газове.

Как се преработва пластмаса?


1. Събиране и сортиране

 

Процесът на преработка на пластмасата започва със събиране на употребяваните материали от различни източници като бутилки, опаковки, контейнери и други пластмасови изделия. Тези материали се събират от домакинства, бизнеси и обществени места.

 

Следващата стъпка е сортиране на събраната пластмаса според типа и качеството й. Това осигурява, че различните видове пластмаса могат да бъдат обработени по оптимален начин и да се използват за съответните цели в рециклирането.

 

2. Пречистване и разделение

 

След като пластмасата е събрана и сортирана, следващата стъпка е пречистването и разделянето й според типа и качеството. В този процес се отстраняват всякакви примеси като етикети, капачки, остатъци от продукти и др. Това може да се извършва чрез механични или химически методи, като пречистването е от съществено значение за получаването на чиста и качествена рециклирана пластмаса.

 

3. Топене и формиране

 

След разделението и пречистването, пластмасата се подлага на процес на топене и преработка в различни форми. Топенето на пластмасата се извършва при висока температура, като тя става податлива и може да бъде лесно формирана.

 

Тази течна маса се излива или пресова във форми, които определят желаната форма и размер на крайния продукт. Този процес може да включва леене, пресоване, инжекционно леене и други техники за оформяне на пластмасата.

 

4. Рециклиране и използване

 

Процесът на рециклиране на пластмасата позволява повторното използване на материала за производство на нови пластмасови продукти. Рециклираната пластмаса може да се използва за различни приложения, включително производство на нови пластмасови опаковки, контейнери, мебели, текстил и дори въглеродни фибри за автомобилната промишленост.

 

Този цикъл на рециклиране може да се повтаря няколко пъти в зависимост от типа на пластмасата и качеството на рециклирането. Това не само намалява количество отпадъци, които завършват на сметищата, но и намалява изискванията за нови суровини, което допринася за опазването на природните ресурси.


Колко вреден е процеса по преработка на хартия и колко на пластмаса?


Оценката на вредата на процесите по преработка на хартия и пластмаса зависи от множество фактори, включително методите, използвани в процеса, енергийният и ресурсен разход, емисиите на замърсители и други екологични въпроси. Важно е да се има предвид, че и двата процеса имат свои предизвикателства и въздействия върху околната среда.


Преработка на хартията

 

Положителни въздействия:

 

Намаляване на нуждата от изсичане на дървета за производство на нова хартия.

Спестяване на енергия, тъй като рециклирането на хартия изисква по-малко енергия в сравнение с производството на хартия от суровини.

Намаляване на количество отпадъци, което влияе положително върху обема на отпадъците на сметищата.

 

Негативни въздействия:

 

Използване на вода и химикалии при процеса на пречистване и рециклиране на хартията може да доведе до замърсяване на водните ресурси.

● Емисиите на въглероден диоксид и други замърсители от процесите на производство и транспортиране на рециклираната хартия могат да имат отрицателно въздействие върху въздушното качество.


Преработка на пластмасата

 

Положителни въздействия:

 

● Намаляване на потреблението на нефт и други суровини, използвани за производство на нови пластмасови материали.

●  Спестяване на енергия, тъй като рециклирането на пластмаса изисква по-малко енергия в сравнение с производството на пластмаса от суровини.

●   Намаляване на количество отпадъци, което може да намали натоварването на сметищата и да подобри управлението на отпадъците.

 

Негативни въздействия:

 

● Използването на енергия и вода при процеса на топене и преработка на пластмасата може да допринесе за замърсяване на околната среда и емисии на парникови газове.

Изхвърлянето на отпадъчни продукти и химикалии от процесите на пречистване и рециклиране на пластмасата може да има негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

 

Общо взето, и двата процеса имат свои предизвикателства и въздействия върху околната среда, но в контекста на устойчивото развитие и опазване на природните ресурси, рециклирането на и хартията, и пластмасата играе ключова роля.

 


Заключение

 

Преработката на хартия и пластмаса е от съществено значение за опазването на околната среда и оптимизиране на използването на ресурсите на планетата. Подходящите процеси за събиране, сортиране, пречистване и преработване на тези материали са от ключово значение за постигане на устойчиво развитие и опазване на природните ресурси за бъдещите поколения.


13 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page